Састанак представника Одељења за обучавање Управе за обавезе одбране МО и СОРВС Србије

На иницијативу Одељења за обучавање грађана Управе за обавезе одбране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране (ОдОГ УОО), 27. децембра 2021. године, у просторијама МО, одржан је састанак са предетавницима Савеза организација резервних војних старешина Србије (СОРВСС).

Састанку су присуствовали капетан бојног брода Милан Коњиковац, начелник ОдОГ УОО, потпуковник Милан Крсмановић, ОдОГ УОО, др Милојко Николић, председник СОРВСС и Драган Ћирковић, генерални секретар СОРВСС.

Отварајући састанак, капетан бојног брода Милан Коњиковац захвалио је представницима Савеза на доброј међусобној сарадњи у 2021. години, која је по свим показатељима била веома успешна. Посебно је истакао одличну организацију и избор места одржавања седнице Скупштине и Управног одбора СОРВС Србије, а уједно и прославе 102 године постојања Организације, одржане у Крупњу у месецу септембру. У току године је завршен и обиман посао поделе набављене информатичке опреме свим ОРВС на територији Републике Србије и започет веома битан процес прикупљања података од чланства Савеза, како би се оформила јединствена база података СОРВСС на серверу који је такође купљен средствима добијеним од МО, на основу стеченог статуса субјекта од значај а за одбрану. Договорено је да се наведени процес заврши до краја марта 2022. године.

Начелник ООГ је истакао да је наставу о основама система одбране у школској 2020/2021 години извело 96% средњих школа у Републици Србији, што и поред отежаних услова услед пандемије вируса Ковид-19, на најбољи начин показује еврсисходност наставних садржаја и добру координацију свих субјеката који учествују у спровођењу Иницијативе.

У текућој школској 2021/2022, потребно је да представници резервних војних старешина узму активније учешће у спровођењу Иницијативе у завршним разредима средњих школа. Сугерисао је да се у циљу унапређења рада свих ОРВС ураде Смернице за све организације, које би у потпуности дефинисале оквире свих обавеза које имају. Капетан бојног брода је такође предложио да се уведу додатни стимуланси члановима и организацијама у смислу њиховог рангирања на годишњем нивоу, што би свакако било испраћено адекватном валоризацијом њиховог анrажовања.

Руководилац састанка је поново инсистирао на финансијској дисциплини и планском коришћењу одобрених новчаних средстава у складу са претходним договорима и захтевима интерне ревизије МО.

У том смислу, истакао је да је основни циљ састанка, поред изнетог кратког осврта на 2021. годину, детаљна анализа извештаја који је добијен од финансијског органа CЉP, а односи се на начин утрошка и правдања утрошеног новца и замолио представнике СОРВСС да исти детаљно изуче и дају предлоге за унапређење распшоделе средстава и начина извештавања.

Председник СОРВСС др Милојко Николић захвалио је представницима ОдОГ УОО на несебичној подршци на основу које је Савез и стекао статус удружења од значаја за одбрану, те обезбедио стабилно финансирање и јачање организација резервних војних старешина на читавој територији Србије, које се најбоље огледа у купљеној рачунарској опреми за све организације и серверу који је обезбеђен за седиште СОРВСС.

У складу са препоруком из закључка Анализе финансијског органа CЉP, за средства која су додељена градским и општинским организацијама заједно са Упутством за коју намену се могу трошити, СОРВСС ћe по утрошку, кроз месечне извештаје достављати Управи за обавезе одбране МО копију исплатне документације добијену од градских и општинских организација РВС, како би се утврдило на име чега су трошена.

Такође, у сваком уговору о делу биће наведени називи потенцијалних средњих школа на територији Републике Србије где се планира едукација ученика завршних разреда. СОРВС Србије ће извршити корекције уговора и организовати потписивање и замену потписаних уговора коригованим. Евиденцију надлежног Регионалног центра МО проследиће Управа за обавезе одбране којој се достављају евиденције. Такође, поред евиденције Регионалног центра МО, извршилац посла мора да поседује потврду која, ћe бити потписана и оверена од стране надлежног органа школе, са свим битним елементима: име и презиме извршиоца, датум обављања посла, назив теме, у ком разреду је извршена едукација из области одбране и колико је часова реализовано.

Прерасподелу средстава по буџетским линијама (активностима из Плана активности) на образложен захтев Савеза одобраваће надлежна Управа за обавезе одбране Министарства одбране.

Капетан бојног брода Милан Коњиковац је закључио да договорене активности веома детаљне и свеобухватне и да их је потребно имплементирати у свакодневно праћење реализације Иницијативе и правдања утрошка финансијских средстава за ту намену.

О ДОБРОВОЉНОМ СЛУЖЕЊУ ВОЈНОГ РОКА

У наставку састанка, капетан бојног брода Милан Коњиковац је упознао представнике СОРВСС да је 20. децембра 2021. године одржан заједнички састанак представника Министарства надлежног за средње образовање и васпитање и представника Управе за обавезе одбране. На састанку су, поред сагледавања досадашњег степена реализације „Иницијативе за увођење садржаја обуке у школски систем Републике Србије“ у новој школској 2021/2022. години, представници Министарства просвете упознати са одлукама највишег државног и војног врха у вези са перспективом добровољног служења војног рока.

Посебно је значајно да је, изменама и допунама постојеће нормативно-правне регулативе, омогућена реализадија само једног лекарског прегледа и психолошке селекције (уместо досадашња два) за канцидате који се упућују на ДСВР са оружјем и уједно кандидате који су заинтересовани за професионалну војну Службу у својству професионалних војника и то већ у процесу припрема на упут на ДСВР са оружјем. Кандидат је одмах упознат да ли је способан за пријем у професионалну војну службу, што у каснијем процесу селекције знатно cкpaћyje време и кандидати већ у току служења војног рока завршавају сву неопходну процедуру (обављање безбедносне и физичке провере) и одмах након одслуженог војног рока могу засновати радни однос у Војсци Србије.

Такође, значајно је и повећање новчаник примања војника на износ од 34.766,00 динара, односно за слушаоце на војностручном оспособљавању за резервне официре на износ од 37.674,00 динара, с тим што ћe сва новчана примања, од 01. јануара 2022, бити увећана још за 8%.

Осим тога, олакшана је и пријава кандидата за ДСВР где се осим постојећег непосредног начина пријаве (у надлежним центрима Министарства одбране за локалну самоуправу), кандидат може пријавити и посредством портала еУправе и на шалтерима приближно 1.500 јединица поштанске мреже на целој територији Републине Србије.

Узимајући у обзир све ово горе наведено, ОдОГ Управе за обавезе одбране је израдило проширену лекцију у вези са питањима ДСВР и презентацију која је прати. Из тог разлога, капетан бојног брода Милан Коњиковац је замолио представнике MHHTP да се нова верзија овог наставног питања постави на сајт МПНТР и учини даступном свим средњим мколама на територији Републике Србије. Предложио је да се помоћиик министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих MHHTP Милош Благојевић обрати свим средњим школама на територији Републике Србије путем е-mаіlа и упозна све одељенске старешине са допунама постојеће теме, како би се и на тај начан упознали са додатним стимулативним мерама у циљу промовисања концепта ДСВР.

Такође, капетан бојног брода Милан Коњиковац је најавио нове облике подршке у промовисању новог концепта ДСВР кроз појачано присуство припадника МО и ВС у средњим школама на територији Републике Србије и њихову непосредну комуникацију са ученицима завршних разреда, као и дистрибудију посебних флајера и других материјала који промовишу нови концепт ДСВР, у складу са могућностима везано за актуелну пандемију.

Како је уочено да су на актуелном сајту МПНТР доступне једино презентације без наставних лекција, начелник ООГ Управе за обавезе одбране је скренуо пажњу представнициа МПНТР да је потребно да, у сарадњи са њиховом техничком службом, учине доступиим и наставне лекције које прате презентације.

Помоћник министра за средње образовање и васпитање одраслих МПНТР
Милош Благојевић се захвалио на изнетим информацијама и дао своју сагласност и подршку промовисању новог концепта ДСВР у складу са захтевима државног и војног руководства. Информисао је присутне да ће на сајту МПНТР бити постављен комплетан нови материјал заједно са презентацијама груписан по сродности тема и динамици извођења. Као посебна мера подршке, издвојиће се на новом сајту садржај који ће додатно приближити пакет стимулативних мера новог концепта ДСВР. У међувремену, стандардни материјал о ДСВР ће, пре почетка другог полугодишта текуће школске године, бити достављен свим средњим школама на територији Републике Србије које спроводе Иницијативу, уз благовремено обавештење путем е-maila који ћe највероватније потписати министар просвете, науке и технолошког развоја.

Посебно је истакао задовољства одељенских старешина и ученика завршних разреда средњих школа са досадашњим доступним материјалом, нарочито приручником о оснавама система одбране, што је у великој мери допринело врло ефикасној реализацији Инициjативе.

У том смислу, поменуо је и то да се у наредном периоду очекује евалуација досадашњих остварених резултата како би се по потреби редефинисале постојеће теме и прилагодио садржај истих савременим безбедноеним изазовима и претњама друшгва..

Представници МПНТР и МО усагласили су се да ће, свако у свом домену, дати пун допринос промовисању коицепта ДСВР у складу са захтевима државног и војног руководства путем ииформисања одељенских старешииа свих средњих школа на територији Републике Србије везано за нове стимулативне мере, a које ћe кроз реализацnју Иницијативе постати доступне свим ученицима завршних разреда средњих школа, како би, осим наведеног, стекли што квалитетнија знања о нашем систему одбране, додатно развијали патриотска осећања и свест о потреби за безбедним окружењем и одбрани државе.