Удружене организације, управљају Савезом преко својих овлашћених представника, изабраних и именованих у органе Савеза и њихова радна тела.

Органи Савеза су Скупштина,  Управни одбор и Надзорни одбор.

Удружене организације, у складу са својим статутом, бирају, именују или одређују, односно делегирају свог представника за члана Скупштине Савеза.
Скупштина бира чланове Управног, Надзорног одбора и Дисциплинске комисије.

Органи Савеза могу обаразовати своје комисије, савете, тимове и друга радна тела (у даљем тексту: радна тела), за обављање одређених послова из своје надлежности.
Мандат чланова органа Савеза и њихових радних тела, траје 4 године са могућношћу поновног избора.